Data Protection Notice

For English, please scroll down

 

Adatkezelési tájékoztató

a www.bktp.hu oldal adatkezeléséről

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 

1.     Az Adatkezelő adatai

 

Név:                                                         Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Társulás vezetője a Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda

Székhely:                                                1092 Budapest, Ráday utca 31/B. I/12.

Nyilvántartó kamara:                         Budapesti Ügyvédi Kamara

Adószám:                                               18134065-2-43

E-mail cím:                                            info@bktp.hu

Honlap:                                                  www.bktp.hu

Telefonszám:                                         +3617933323

 

2.     Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (Ptk.)

 

3.     Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

4.     Alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 

 

5.     Adatkezelési tevékenységek a honlap látogatása során

 

a.) A www.bktp.hu oldal felkeresése során kezelt személyes adatok

 

A honlap WordPress platformon működik. Ennek keretében bizonyos, a honlapon keresztül megadott adatai tárolása történhet az adatbázisban. Garantáljuk, hogy saját adatkezelési gyakorlatunk megfelel a GDPR követelményeinek, és hogy minden adatot biztonságosan tárolunk.

 

Minden egyéb adatkezelés kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adat kezelése, ha azokat önkéntesen rendelkezésünkre bocsátja.

 

 

Adatkezelés célja A www.bktp.hu oldalt látógatók adatainak kezelése a szolgáltatás és az oldal megfelelő, biztonságos működésének teljesítése érdekében történik. Az adatokat adatbiztonság, valamint a honlap

optimalizálása és javítása érdekében is kezeljük.

Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdek, hogy óvjuk a weboldalt és javítsuk szolgáltatásainkat.
Az érintettek kategóriái A honlap látogatói

 

Személyes adatok köre A honlap felkeresésével az IP címe és a honlap

látogatásának dátuma, a felkeresett URL és a böngésző típusa kerül kezelésre.

Adatmegőrzési idő A honlap felkeresésével nyert személyes adatok 30 napot követően törlődnek.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Próbakő Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B. A. lház. 2. em. 16.; Adószám: 13029492-2-42), amely

társaság a honlap karbantartását látja el.

Adatok forrása A személyes adatok forrása a honlap látogatója.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy esetleg nem tudja majd igénybe venni a szolgáltatást. A weboldalon megadott személyes adatokat kizárólag addig őrizzük, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot kezeljük, valamint – hozzájárulás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

b.) Kapcsolatfelvételi űrlap használata

 

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkező üzenetek az info@bktp.hu email címre érkeznek meg.

 

Adatkezelés célja A     kapcsolatfelvételi     űrlap        segítségével              bárki kapcsolatba léphet az irodával, annak tagjaival.
Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdek, hogy azzal, aki kapcsolatot kíván létesíteni az irodával, választ

tudjunk adni és segíteni tudjuk a munkafolyamatot.

Az érintettek kategóriái A honlapon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlapot használó bármely természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím és telefonszám kerül megadásra, továbbá az üzenet szövege.
Adatmegőrzési idő A beérkező üzeneteket a beérkezéstől számított 5. év végéig őrizzük.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Próbakő Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B. A. lház. 2. em. 16.; Adószám: 13029492-2-42), amely társaság a honlap karbantartását látja el.

Breuerné Szegedi Éva Viktória e.v. (székhely: 1174 Budapest, Wéber Károly utca 12. 1 em. 4 ajtó, adószám: 69006528-1-42), mint irodavezető, hozzáféréssel rendelkezik a központi email címre

érkező levelekhez.

Adatok forrása A személyes adatok forrása a természetes személy, aki a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az irodával.

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy ilyen

formában nem fogja tudni felvenni a kapcsolatot az irodával.

 

 

c.) Közösségi média platform

 

Adatkezelő a LinkedIn platformon van jelen.

 

Az adatkezelő a weboldalon beépítette a LinkedIn Corporation bizonyos moduljait.

 

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi kérdésekben a LinkedIn Ireland (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) illetékes.

 

Minden olyan weboldalunk minden egyes megnyitásakor, amely LinkedIn-modullal (LinkedIn-plug- in) rendelkezik, a modul kezdeményezi, hogy az érintett által használt böngésző letöltse a LinkedIn modul megfelelő megjelenítését. A LinkedIn-plug-inekkel kapcsolatos további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. E technikai folyamat során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunknak mely konkrét aloldalait kereste fel.

 

Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az LinkedInen, a LinkedIn weboldalunk érintett által történő minden megnyitásakor és a weboldalunkon történő tartózkodás teljes ideje alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel. A LinkedIn-modul összegyűjti ezeket az információkat, és a LinkedIn hozzárendeli őket az érintett LinkedIn-fiókjához. Ha az érintett megnyomja a weboldalunkon elhelyezett valamely LinkedIn-gombot, a LinkedIn ezt az információt hozzárendeli az érintett LinkedIn-fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

 

Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a LinkedInnél, a LinkedIn a LinkedIn-modulon keresztül mindig – független attól, hogy az érintett rákattintott-e a LinkedIn- modulra vagy sem – információt kap arról, ha az érintett felkereste weboldalunkat. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a LinkedIn számára továbbításra kerüljön, megakadályozhatja azzal, ha weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik LinkedIn-fiókjából.

 

A LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalán lehetőség van az e-mailben vagy SMS-ben kapott üzenetek és célzott hirdetések lemondására, valamint a hirdetések beállításának kezelésére. A LinkedIn igénybe veszi továbbá szolgáltatók, pl. a Google Analytics, a DoubleClick, a Nielsen szolgáltatásait, amelyek cookie-kat helyezhetnek el a gépeken. Ezeket a cookie-kat elutasíthatja a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon. A LinkedIn érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon találhatók. A LinkedIn cookie-kra vonatkozó irányelve a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon található.

 

d.) Sütik

 

A süti (angolul: cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi azt a szervernek, a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott oldal internetes beállításait elmentse, így, ha újra azt a honlapot keresi fel azonos eszközről, az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

 

Sütiket a leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében sütiket csak abban az esetben tárolhatunk a termináleszközén, ha erre feltétlenül szükség van, elengedhetetlen a honlap működéhez,

 

ezeket nevezzük szükséges sütiknek. Minden egyéb típusú süti használatához a hozzájárulására van szükségünk.

 

A szükséges sütik alapján kezelt személyes adatok jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a jogos érdek. A további sütik esetében a hozzájárulása alapján kerül sor az adatkezelésre, azaz GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

 

A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban tekintheti meg és állíthatja be.

 

6.     Az adatokhoz való hozzáférés

 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 

7.     Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

8.     Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 

 • Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
 • Az érintett által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az érintett hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR cikk),
 • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR cikk),
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását /adathordozhatósághoz való jog/ (GDPR cikk),
 • Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).

 

9.     Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

 

 

Jogorvoslati lehetőség

 

A jogorvoslati lehetőség tartalma

Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

 

telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

email: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelővel   vagy   az Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozóval szembeni ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja.
hatékony                                    bírósági A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon
jogorvoslathoz                                való                                jog eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint
(bírósági                                    eljárás illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő
kezdeményezése) székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék,
/GDPR 79. cikk/ elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000. A
törvényszékek elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

 

***                     ***                     ***                     ***                     ***                           ***                     ***

Data protection notice on the data management of the website www.bktp.hu

The protection of your personal data is of the utmost importance to us, and this Privacy Notice explains what personal data we process about you, for what purposes and on what legal basis. The Privacy Notice also sets out your rights.

1.       Data Controller

 

Name: Bittera, Kohlrusz and Tóth Law Firm, head of Bittera, Kohlrusz and Tóth Law Firm Registering Bar Association: Budapest Bar Association

Tax number: 18134065-2-43 E-mail address: info@bktp.hu Website: www.bktp.hu

Telephone number: +3617933323

 

2.       General legislation on which the processing is based

 

 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
 • Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-Determination and Freedom of Information (Infotv.)
 • Act V of 2013 on the Civil Code (Civil Code Act)

 

3.   Concepts

Personal data: means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

 

Processing: means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

Controller: means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

Processor: means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

Recipient: means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not.

4.       Principles

The Data Controller shall take into account the following principles in the processing of personal data, including:

a.) the processing must be lawful, fair and transparent to the Data Subject (lawfulness, fairness and transparency)

b.) be collected only for specified, explicit and legitimate purposes and not processed in a way incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific and historical research purposes or statistical purposes shall not be considered incompatible with the original purposes in accordance with Article 89(1) of the GDPR (purpose limitation)

c.) they must be adequate and relevant for the purposes for which they are processed and limited to what is necessary (data minimization)

d.) be accurate and, where necessary, kept up to date; all reasonable steps must be taken to ensure that personal data which are inaccurate for the purposes for which they are processed are erased or rectified without delay (accuracy)

e.) be kept in a form which permits identification of Data Subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be kept for longer periods only if the personal data will be processed for archiving purposes in the public interest, scientific and historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) of the GDPR, subject to the implementation of appropriate technical and organizational measures as provided for in this Regulation to safeguard the rights and freedoms of Data Subjects (limited storage)

f.) be carried out in such a way as to ensure adequate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage (integrity and confidentiality), by implementing appropriate technical or organizational measures

g). the controller is responsible for compliance with the above and must be able to demonstrate such compliance (accountability)

5.  Data processing activities during your visit to the website a.) Personal data processed when you visit www.bktp.hu

The website operates on the WordPress platform. As part of this, certain data you provide through the website may be stored in the database. We guarantee that our own data management practices comply with GDPR requirements and that all data is stored securely.

 

All other data processing will be carried out solely in accordance with the Privacy Notice. In addition, personal data is only processed if you voluntarily provide it to us.

 

 

 

Purpose of data processing The data of visitors to www.bktp.hu is processed in order to ensure the proper and secure operation of the service and the site. The data is also processed to ensure data security and to optimize and improve the

website.

Legal basis for processing Legitimate interest of the Data Controller (Article 6(1)(f) GDPR). Legitimate interest to protect the

website and improve our services.

Categories of data subjects Website visitors
Scope of personal data When you visit the website, your IP address and the date of your visit to the website, the URL visited and

the browser type are processed.

Data retention period Personal data obtained by visiting the website will be deleted after 30 days
Data transfers No data transfers will be made in accordance with Articles 44-49 of the GDPR.
Recipients Próbakő Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B. A. lház. 2. em. 16.; tax number: 13029492-2-42), which is the company responsible for the maintenance of the

website.

Source of data The source of personal data is the website visitor.
Method of providing data, consequences The provision of data is voluntary. If you choose not to provide your personal data, there will be no consequences other than that you may not be able to use the service. The personal data provided on the website will be kept only for as long as necessary to

achieve the purpose for which it is processed and, in the case of consent, until consent is withdrawn.

 

b.) Use of the contact form

Messages sent via the contact form will be sent to info@bktp.hu.

 

Purpose of data processing The contact form allows anyone to contact the office and its members.
Legal basis for processing Legitimate interest of the Data Controller (Article 6(1)(f) GDPR). There is a legitimate interest in being able to respond to and assist the workflow of anyone

who wishes to contact the office.

Categories of data subjects Any natural person using the contact form via the website.
Scope of personal data Name, email address and phone number will be provided, as well as the text of the message.
Data retention period Incoming messages are kept until the end of the 5th year after receipt.
Data transfers No data transfers will be made in accordance with Articles 44-49 of the GDPR.
Recipients Próbakő Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B. A. lház. 2. em. 16.; tax number: 13029492-2-42), which

 

is the company responsible for the maintenance of the website.

Breuerné Szegedi Éva Viktória e.v. (székhely: 1174 Budapest, Wéber Károly utca 12. 1 em. 4 ajtó, tax number: 69006528-1-42), as office manager, she has

access to the mail sent to the central email address.

Source of data The source of personal data is the natural person who

contacts the office via the contact form.

Method of providing data, consequences The provision of data is voluntary. If you choose not to provide your personal data, this will have no consequences other than that you will not be able to

contact the office in this way.

 

c.) Social media platform

The data controller is present on the LinkedIn.

The controller has incorporated certain modules of LinkedIn Corporation on the website.

LinkedIn is operated by LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). For data protection issues outside the United States, LinkedIn Ireland (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland) is responsible.

Each time you access any of our websites that have a LinkedIn module (LinkedIn plug-in), the module will initiate the download of the appropriate representation of the LinkedIn module by the browser used by the data subject. Further information about LinkedIn plug-ins can be found at https://developer.linkedin.com/plugins. In the course of this technical process, LinkedIn learns which specific subpages of our website have been visited by the data subject.

If the data subject is simultaneously logged in to LinkedIn, LinkedIn will recognise which specific subpages of our website the data subject has visited each time the data subject opens our website and throughout the entire time the data subject is on our website. The LinkedIn module collects this information and LinkedIn associates it with the LinkedIn account of the data subject. When the data subject clicks on a LinkedIn button on our website, LinkedIn associates this information with the data subject’s LinkedIn account and stores this personal data.

If the data subject is logged in to LinkedIn when opening our website, LinkedIn will always receive information via the LinkedIn module, regardless of whether the data subject has clicked on the LinkedIn module or not, about whether the data subject has visited our website. If the data subject does not want this information to be transmitted to LinkedIn, he or she can prevent this by logging out of his or her LinkedIn account before opening our website.

On LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls you can opt-out of receiving email or SMS messages and targeted ads, and manage your ad preferences. LinkedIn also uses the services of service providers, such as Google Analytics, DoubleClick, Nielsen, which may place cookies on your computer. You can reject these cookies by visiting https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn’s current privacy policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn’s cookie policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

d.) Cookies

A cookie is a packet of information that the server sends to the browser, and then each time a request is made, the browser sends it back to the server with the data content specified by the server. The purpose of this is to save the Internet settings of the site you visit, so that when you visit the same site again from the same device, the site will remember the parameters you set.

 

Cookies are most often used to personalise advertising, services and to analyse website traffic. Under current legislation, cookies can only be stored on your terminal device if they are absolutely necessary and essential for the functioning of the website, these are called “necessary cookies”. For all other types of cookies we need your consent.

The legal basis for the processing of personal data on the basis of necessary cookies is Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. legitimate interest. For additional cookies, processing is based on your consent, i.e. Article 6(1)(a) GDPR.

You can view and set the cookies currently used on the website in the pop-up window when you access the website.

6.  Access to data

Personal data may be accessed by the competent staff of the Data Controller to the extent necessary for the performance of their tasks.

7.  Data security measures

The Data Controller shall take appropriate IT, technical and personnel measures to protect the personal data it processes against, inter alia, unauthorised access or unauthorised alteration.

8.  Data Subjects’ rights in relation to data processing and their content

 • The right to information (prior information) requires the controller to provide the data subject with adequate information on the means and circumstances of the processing of personal data (Recital 60 GDPR),
 • The right to withdraw the data subject’s consent at will in order to stop processing based on the data subject’s Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out prior to the withdrawal (Article 7 GDPR),
 • Right of access to information on the processing and to the data processed (Article 15 GDPR),
 • Right to rectification of inaccurate data or completion of incomplete data (Article 16 GDPR),
 • The right to request erasure of personal data or, where personal data have been disclosed, the right to have other controllers informed of the request for erasure (right to be forgotten) (Article 17 GDPR),
 • Right to request restriction of processing (Article 18 GDPR),
 • The right to receive personal data concerning him or her in a structured, commonly used, machine- readable format and to request the transfer of these data to another controller /right to data portability/ (Article 20 GDPR),
 • Where the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority, or in the legitimate interests of the controller or of a third party, you have the right to object to the processing in order to obtain the cessation of such processing (Article 21 GDPR),
 • The right to lodge a complaint with a supervisory authority if a data subject considers that processing is in breach of the GDPR (Article 77 GDPR).

9.  Remedies available to Data Subjects in relation to data processing and their content

 

 

Remedies

 

Content of remedies

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

/Article 77 GDPR/

If your right to the protection of your personal data is infringed, you may lodge a complaint with the following Authority:

National Authority for Data Protection and Freedom of Information Address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postal address: 1363 Budapest, Pf. 9.

+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

 

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

website: www.naih.hu

The right   to   an   effective You have the right to take legal action against the Controller or
judicial remedy against the Processor if you consider that the processing of your personal data is
Controller or the Processor unlawful. The court will decide the case out of turn. In such a case,
(initiation           of                            legal you are free to decide whether to  bring your action before the
proceedings) competent court in your place of residence or domicile. The
/Article 79 GDPR/ competent court for the place of residence of the Data Controller is
the Metropolitan Court of Budapest, at 1055 Budapest, Markó u. 27,
tel.: +36 1 354 6000.

 

 1. Updating the Data Protection Notice

The Data Controller reserves the right to unilaterally amend this Notice. In particular, this Notice may be amended if necessary due to changes in legislation, data protection authority practices, business needs or other circumstances. At the Data Subject’s request, the Controller shall send him/her a copy of the current version of the Notice in the form agreed with him/her.